Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Místní akční plán vzdělávání

Michaela Kovářová

V programovém období 2007-2013 jsme podpořili částkou větší než 13,5 mil. Kč především sportoviště, veřejná prostranství, spolkové domy a provozovny podnikatelů na Holicku.
Pro současné období 2014-2020 jsme získali téměř 34,6 mil. Kč na výstavbu chodníků, speciální učebny v základních školách, provozy podnikatelů, zemědělců a potravinářů, lesnická opatření a vybavení pro spolkovou činnost.
Na diagramu níže se můžete podívat, na jaké aktivity by se MAS Holicko mohla zaměřit po roce 2021.
 
Zkoukněte to a nebojte se říct nám svůj názor, co z níže uvedeného bude pro Holicko nejpotřebnější.
18. 12. 2020

PF 2021

Ani nevíme, jak, ale je zde konec roku 2020 a my bilancujeme, co vše se nám podařilo dotáhnout do konce, v čem jsme byli úspěšní a co naopak bude ještě potřeba dořešit v roce příštím.

Budete s námi souhlasit, že rok 2020 byl plný nepříjemných změn a omezení. MAS Holicko se to dotklo hlavně v nemožnosti se setkávat se svými členy a nutnosti naučit se komunikovat na dálku,... Přesto jsme plni očekávání, co nás čeká v novém roce 2021. Bohužel musíme konstatovat, že ten bude pracovně náročnější než ten letošní.

Kromě již rozjetých akcí ve spojitosti se stávajícím programovým obdobím 2014-2020(2023), jako je vyhlašování výzev, aktivity v rámci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, komunitní plánování sociálních služeb,..., nás čeká příprava na nové období 2021-2027. To znamená vydefinování rozvojových potřeb a potenciálu regionu Holicka (se zapojením pokud možno všech subjektů z území), naplánování potřebných cílů a aktivit až do roku 2027, a následně schválení vytvořeného rozvojového dokumentu řídícími orgány všech operačních programů, tak abychom na všechny potřebné aktivity získali finance z fondů EU.

Proto si držme palce, ať se nám všem rok 2021 povede. Tak aby se nám podařilo rozběhnout nové programové období, co nejdříve a s co možná nejvyššími alokacemi. Vždyť plánované aktivity obcí, škol, zemědělců, podnikatelů a neziskovek za to stojí!!!

Tímto bychom Vám ještě rádi poděkovali za spolupráci a podporu v roce 2020. Po letošních zkušenostech Vám do nového roku přejeme především zdraví a optimismus a těšíme se na společné nové výzvy roku 2021.

Logo OPZ barevne

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který nám pomůže zjistit dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb na Holicku a Vašich potřeb v sociální oblasti. Vaše odpovědi jsou důležitým podkladem pro proces komunitního plánování sociálních služeb, který pomůže zkvalitnit život na Holicku pro všechny občany. Zvláště ty, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Stojíme o Váš názor!

Dotazník k vyplnění zde: https://bit.ly/Dotaznik-socialni-sluzby

IROP CZ RO B C RGB

Dne 9.12.2020 Programový výbor MAS Holicko aktualizoval plán výzev pro roky 2016 - 2023:

 

IROP

Z důvodu vyčerpané alokace (volná alokace pouhých 240.811,30 Kč) se již výzva vyhlašovat NEBUDE (dle podmínek ŘO je minimum 500 tis. Kč)

 

PRV

Volná alokace pouhých 1.315.713,-Kč (+ dalších 620.000,-Kč bude uvolněno po zadministrování odstoupení od realizace Ranče Bělečka). Dále je plánováno přechodné období mezi PRV 2014-2020 a SZP 2021-2027, tzn. že bude přesunuta část budoucí alokace MAS (1/7 nebo 2/7) do současného období.

VÝSLEDEK: Výzva PRV bude vyhlášena až v roce 2022 (navýšení jak o ještě ušetřené finance projektů, tak i o finance z přechodného období)

 

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2022

Pokud Pardubický kraj poskytne finance, tak MAS Holicko vyhlásí výzvu.

IROP CZ RO B C RGB

Dne 9.12.2020 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci  7. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020).

V průběhu 7. výzvy MAS Holicko - IROP  byla přijata pouze 1 žádost o podporu s celkovou požadovanou dotací 1.054.044,59 Kč. Alokace (dotace EU) této výzvy byla 1.201.285,29Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

Žádost prošla formálním i věcným hodnocením s kladným výsledkem. Z tohoto důvodu Programový výbor MAS Holicko rozhodl, že tato žádost bude podpořena.

Do nevybraných žádostí o podporu se dostala pouze žádost, která byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a zahájením hodnocení projektů.

Dne 9.12.2020 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021.

V průběhu výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021 bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší příspěvku 451.164 Kč. Alokace této výzvy byla 350 000 Kč, tzn. bylo požadováno o 101 164 Kč víc než byla celá finanční alokace výzvy.

Všechny přijaté žádosti prošly formálním hodnocením s kladným výsledkem. Následně 19. 11. 2020 proběhlo věcné hodnocení výběrovou komisí MAS. Ta obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných preferenčních kritérií. Preferenční kritéria byla nastavena tak, že jsme chtěli podpořit spíše menší obce (do 2.000 obyvatel), komunitní život v obci, práci s dětmi a mládeží a ty žadatele, kteří ještě z MAS nedostali žádnou podporu. V případě stejného počtu bodů byl zvýhodněn žadatel s menším počtem dosud podpořených žádostí z předchozích výzev Malého LEADERu. A v případě, že ani to nerozhodlo, tak poté došlo na zvýhodnění podle data a času podání. 

Dne 9. 12. 2020 zasedl Programový výbor MAS Holicko, který schválil pořadí projektů a rozhodl o zahrnutí prvních 10 projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. S tím, že další 3 projekty byly schváleny jako náhradníci pro případ, že by se některý z vybraných projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Výběr případného náhradníka bude probíhat dle pořadí uvedeném v tabulce v příloze, tj. dle získaného počtu bodů, počtu dosud podpořených projektů (z předcházejících ročníků Malého LEADERa) a času podání žádosti na MAS.

Všechny schválené projekty MAS Holicko budou předány v následujícím týdnu na úřad Pardubického kraje, kde bude probíhat jejich další hodnocení. V případě, že Zastupitelstvo / Rada Pardubického kraje rozhodne o podpoření projektů (cca 6/2021), bude s vybranými projekty podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vladimíra Krejčíková

Název projektu: Uvádění ZEGITY na trh

 

 

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 2 - Podpora potravinářských podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 504.803 Kč

Výše dotace: 227.160 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo umožnit uvedení nové české potraviny ZEGITA (zeleninové koření vyráběné podle originálnírodinné receptury) na trh. Investicemi do tiskárny (finální úprava výrobků - tisk etiket), notebooku, užitkového vozu a prodejního stánku byla pokryta celá cesta výrobku od výrobce až k zákazníkovi (není potřeba služeb dalšího distributora). Dále byla pořízena do výrobny další sušička zeleniny, tak aby mohlo dojít ke zvýšení objemu sezónní výroby tohoto koření.

IROP CZ RO B C RGB

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

Tímto si Vás dovoluji pozvat na jednání Valné hromady MAS Holicko, které se uskuteční ve středu 2.12.2020 od 15:00 hodin.

Protože už teď je jasné, že se nebudeme moci setkat prezenčně, tak jednání proběhne on-line formou videokonference s následným korespondenčním hlasováním, tak jak nám to umožňují stanovy.

Jednání tedy proběhne v Google meet na tomto odkaze:  meet.google.com/cjt-nxah-bft

Předpokládaný program:

  • Zahájení setkání
  • Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2020
  • Návrh na změnu v rozpočtu MAS Holicko pro rok 2020
  • Plán činnosti a výzvy v roce 2021
  • Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2021
  • Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021
  • Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
  • Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
  • Různé
  • Závěr

 

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vladimíra Krejčíková

Název projektu: Uvádění ZEGITY na trh

 

 

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 2 - Podpora potravinářských podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 504.803 Kč

Výše dotace: 227.160 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo umožnit uvedení nové české potraviny ZEGITA (zeleninové koření vyráběné podle originálnírodinné receptury) na trh. Investicemi do tiskárny (finální úprava výrobků - tisk etiket), notebooku, užitkového vozu a prodejního stánku byla pokryta celá cesta výrobku od výrobce až k zákazníkovi (není potřeba služeb dalšího distributora). Dále byla pořízena do výrobny další sušička zeleniny, tak aby mohlo dojít ke zvýšení objemu sezónní výroby tohoto koření.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Ředice

Název projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice 

 

 

Číslo výzvy MAS: 1.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Dolní Ředice

Celková výše projektu: 1.097.773,49 Kč

Výše dotace: 984.271,55 Kč

 

Výsledek projektu:

ZŠ Dolní Ředice (malotřídní škola do 4. ročníku) neměla vhodné prostory pro výuku přírodních věd a řemeslných oborů. Ta doposud probíhala pouze v kmenových třídách. Proto se vedení obce a školy rozhodlo zbourat starou budovu školních dílen, která již byla v havarijním stavu a na jejím místě vybudovat novou odbornou učebnu s bezbariérovým přístupem. Díky tomu bude výuka prvouky, přírodovědy, vlastivědy a pracovních činností zajímavější, atraktivnější a srozumitelnější s důrazem na experiment a praktické využití. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmové kroužky Tvořivá dílna a Myslivecký kroužek.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.