Image

Dotační rádce

Dotace pro neziskový sektor

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

Dne 9.12.2020 Programový výbor MAS Holicko aktualizoval plán výzev pro roky 2016 - 2023:

 

IROP

Z důvodu vyčerpané alokace (volná alokace pouhých 240.811,30 Kč) se již výzva vyhlašovat NEBUDE (dle podmínek ŘO je minimum 500 tis. Kč)

 

PRV

Volná alokace pouhých 1.315.713,-Kč (+ dalších 620.000,-Kč bude uvolněno po zadministrování odstoupení od realizace Ranče Bělečka). Dále je plánováno přechodné období mezi PRV 2014-2020 a SZP 2021-2027, tzn. že bude přesunuta část budoucí alokace MAS (1/7 nebo 2/7) do současného období.

VÝSLEDEK: Výzva PRV bude vyhlášena až v roce 2022 (navýšení jak o ještě ušetřené finance projektů, tak i o finance z přechodného období)

 

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2022

Pokud Pardubický kraj poskytne finance, tak MAS Holicko vyhlásí výzvu.

IROP CZ RO B C RGB

Dne 9.12.2020 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci  7. výzvy MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020).

V průběhu 7. výzvy MAS Holicko - IROP  byla přijata pouze 1 žádost o podporu s celkovou požadovanou dotací 1.054.044,59 Kč. Alokace (dotace EU) této výzvy byla 1.201.285,29Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu nebyla zcela vyčerpána.

Žádost prošla formálním i věcným hodnocením s kladným výsledkem. Z tohoto důvodu Programový výbor MAS Holicko rozhodl, že tato žádost bude podpořena.

Do nevybraných žádostí o podporu se dostala pouze žádost, která byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a zahájením hodnocení projektů.

Dne 9.12.2020 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021.

V průběhu výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021 bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu s celkovou požadovanou výší příspěvku 451.164 Kč. Alokace této výzvy byla 350 000 Kč, tzn. bylo požadováno o 101 164 Kč víc než byla celá finanční alokace výzvy.

Všechny přijaté žádosti prošly formálním hodnocením s kladným výsledkem. Následně 19. 11. 2020 proběhlo věcné hodnocení výběrovou komisí MAS. Ta obodovala jednotlivé projekty a seřadila je sestupně dle získaných preferenčních kritérií. Preferenční kritéria byla nastavena tak, že jsme chtěli podpořit spíše menší obce (do 2.000 obyvatel), komunitní život v obci, práci s dětmi a mládeží a ty žadatele, kteří ještě z MAS nedostali žádnou podporu. V případě stejného počtu bodů byl zvýhodněn žadatel s menším počtem dosud podpořených žádostí z předchozích výzev Malého LEADERu. A v případě, že ani to nerozhodlo, tak poté došlo na zvýhodnění podle data a času podání. 

Dne 9. 12. 2020 zasedl Programový výbor MAS Holicko, který schválil pořadí projektů a rozhodl o zahrnutí prvních 10 projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. S tím, že další 3 projekty byly schváleny jako náhradníci pro případ, že by se některý z vybraných projektů nerealizoval (např. z důvodu odstoupení žadatele). Výběr případného náhradníka bude probíhat dle pořadí uvedeném v tabulce v příloze, tj. dle získaného počtu bodů, počtu dosud podpořených projektů (z předcházejících ročníků Malého LEADERa) a času podání žádosti na MAS.

Všechny schválené projekty MAS Holicko budou předány v následujícím týdnu na úřad Pardubického kraje, kde bude probíhat jejich další hodnocení. V případě, že Zastupitelstvo / Rada Pardubického kraje rozhodne o podpoření projektů (cca 6/2021), bude s vybranými projekty podepsána Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vladimíra Krejčíková

Název projektu: Uvádění ZEGITY na trh

 

 

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 2 - Podpora potravinářských podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 504.803 Kč

Výše dotace: 227.160 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo umožnit uvedení nové české potraviny ZEGITA (zeleninové koření vyráběné podle originálnírodinné receptury) na trh. Investicemi do tiskárny (finální úprava výrobků - tisk etiket), notebooku, užitkového vozu a prodejního stánku byla pokryta celá cesta výrobku od výrobce až k zákazníkovi (není potřeba služeb dalšího distributora). Dále byla pořízena do výrobny další sušička zeleniny, tak aby mohlo dojít ke zvýšení objemu sezónní výroby tohoto koření.

IROP CZ RO B C RGB

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

Tímto si Vás dovoluji pozvat na jednání Valné hromady MAS Holicko, které se uskuteční ve středu 2.12.2020 od 15:00 hodin.

Protože už teď je jasné, že se nebudeme moci setkat prezenčně, tak jednání proběhne on-line formou videokonference s následným korespondenčním hlasováním, tak jak nám to umožňují stanovy.

Jednání tedy proběhne v Google meet na tomto odkaze:  meet.google.com/cjt-nxah-bft

Předpokládaný program:

  • Zahájení setkání
  • Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2020
  • Návrh na změnu v rozpočtu MAS Holicko pro rok 2020
  • Plán činnosti a výzvy v roce 2021
  • Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2021
  • Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2021
  • Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
  • Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
  • Různé
  • Závěr

 

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vladimíra Krejčíková

Název projektu: Uvádění ZEGITY na trh

 

 

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 2 - Podpora potravinářských podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 504.803 Kč

Výše dotace: 227.160 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo umožnit uvedení nové české potraviny ZEGITA (zeleninové koření vyráběné podle originálnírodinné receptury) na trh. Investicemi do tiskárny (finální úprava výrobků - tisk etiket), notebooku, užitkového vozu a prodejního stánku byla pokryta celá cesta výrobku od výrobce až k zákazníkovi (není potřeba služeb dalšího distributora). Dále byla pořízena do výrobny další sušička zeleniny, tak aby mohlo dojít ke zvýšení objemu sezónní výroby tohoto koření.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Ředice

Název projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice 

 

 

Číslo výzvy MAS: 1.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Dolní Ředice

Celková výše projektu: 1.097.773,49 Kč

Výše dotace: 984.271,55 Kč

 

Výsledek projektu:

ZŠ Dolní Ředice (malotřídní škola do 4. ročníku) neměla vhodné prostory pro výuku přírodních věd a řemeslných oborů. Ta doposud probíhala pouze v kmenových třídách. Proto se vedení obce a školy rozhodlo zbourat starou budovu školních dílen, která již byla v havarijním stavu a na jejím místě vybudovat novou odbornou učebnu s bezbariérovým přístupem. Díky tomu bude výuka prvouky, přírodovědy, vlastivědy a pracovních činností zajímavější, atraktivnější a srozumitelnější s důrazem na experiment a praktické využití. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmové kroužky Tvořivá dílna a Myslivecký kroužek.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Ředice

Název projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání v ZŠ Dolní Ředice 

 

 

Číslo výzvy MAS: 1.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Dolní Ředice

Celková výše projektu: 1.097.773,49 Kč

Výše dotace: 984.271,55 Kč

 

Výsledek projektu:

ZŠ Dolní Ředice (malotřídní škola do 4. ročníku) neměla vhodné prostory pro výuku přírodních věd a řemeslných oborů. Ta doposud probíhala pouze v kmenových třídách. Proto se vedení obce a školy rozhodlo zbourat starou budovu školních dílen, která již byla v havarijním stavu a na jejím místě vybudovat novou odbornou učebnu s bezbariérovým přístupem. Díky tomu bude výuka prvouky, přírodovědy, vlastivědy a pracovních činností zajímavější, atraktivnější a srozumitelnější s důrazem na experiment a praktické využití. V rámci mimoškolních činností, zde budou probíhat  zájmové kroužky Tvořivá dílna a Myslivecký kroužek.

V pátek 30.10.2020 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci vyhlášené výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021.

V průběhu této výzvy bylo přijato celkem 13 žádostí o podporu. Celkem je v rámci těchto podaných žádostí žádáno o 451.164,- Kč, přičemž alokace výzvy činí pouze 350.000,-Kč.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Město Horní Jelení

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Dolním Jelení výstavbou a rekonstrukcí chodníků

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Dolní Jelení

Celková výše projektu: 1.323.074,00 Kč

Výše dotace: 1.256.920,30 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil rekonstrukci starého chodníku z roku 1976 (625,25 m), jež nesplňoval požadavky na bezpečnost chodců ani na bezbariérovost. Tam, kde chodník chyběl, museli chodci využívat k pohybu po obci krajnici. A proto v těchto místech byl postaven chodník nový (299,58 m). Nově tedy chodník vede přes celé Dolní Jelení podél komunikace III/3085 - hlavní tranzitní silnice vedoucí z Horního Jelení na Choceň. Realizace projektu tedy výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti všech obyvatel obce Dolní Jelení.

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi