Image

Dotační rádce

Dotace pro neziskový sektor

Michaela Kovářová

Dne 1.10.2021 proběhlo na Městském úřadě v Sezemicích jednání zástupců místních akčních skupin Pardubického kraje (dále jen MAS), členů Rady Pardubického kraje a dalších krajských organizací. Cílem pracovního setkání bylo především zhodnocení dosavadní spolupráce mezi místními akčními skupinami a zástupci Pardubického kraje a rozprava o možnostech další spolupráce při rozvoji regionu v oblasti efektivního využití prostředků evropských fondů, zapojení do krajských grantových programů, či participace na aktivitách krajských organizací.

V úvodní části jednání byla prezentována klíčová témata podpory území prostřednictvím MAS v programovém období 2014–2020. Podpora byla prostřednictvím čtyř operačních programů zaměřena především do oblasti podpory sociálních služeb a sociálního začleňování, infrastruktury pro vzdělávání, dopravy, podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, občanské vybavenosti i životního prostředí. „Celkem přinesly místní akční skupiny do území Pardubického kraje více než 980 milionů korun,“ uvedla předsedkyně Krajského sdružení místních akčních skupin Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová a doplnila, že v rámci těchto prostředků se MAS zaměřují především na finančně méně náročné akce. Kromě dotačních podpor působí MAS i v dalších oblastech – školství, neformálním vzdělávání či komunitním plánování.  

V programu následně vystoupil Ing. Pavel Šotola, radní odpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Ten ocenil především úspěšnou spolupráci v oblasti sociálních služeb: „Při zahájení tohoto programového období jsme měli velký apel, aby s námi byly jednotlivé projekty dopředu konzultovány. Toto perfektně klaplo, v rámci MAS byla podpořena v komunikaci s námi řada služeb a to, co se díky této spolupráci narodilo, je udržitelné. Za to velký dík!“  Dále podal zprávu  o klíčových činnostech a tématech Pardubického kraje v oblasti sociálního začleňování: „Aktuálně je dokončováno zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb pro příští 3 roky, pro jehož tvorbu byly využity i výstupy MAS. Klíčová témata v oblasti sociálních služeb jsou nyní především v oblasti služeb pro seniory (pobytová zařízení i odlehčovací služby), vybrané služby pro ohrožené rodiny a děti, potřeba podpory pečujících osob, respitní péče, podpora paliativní a hospicové péče.“  Kraj se dle jeho slov také prioritně zaměří na řešení potřeby pobytového zařízení pro osoby, které vzhledem ke své specifické životní situaci a postoji k životu nemohou být přijaty do klasických služeb. Na závěr svého příspěvku Ing. Pavel Šotola navrhl možnost další společné diskuse o možnostech efektivní spolupráce při další podpoře území MAS v novém programovém období – především možnosti zaměření a uchopení jednotlivých témat tak, aby měla co největší přínos pro zajištění trvale udržitelného systému sociálních služeb v Pardubickém kraji.

V dalším bodu programu vystoupili Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace a Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. „Šíři problematiky a záběru MAS oceňuji,“ uvedl v úvodu Ing. Ladislav Valtr, MBA, který však současně upozornil na úskalí, které z toho vyplývá. „Prolínání činnosti MAS ve vícero oblastech v působnosti kraje znamená vyšší náročnost na vzájemnou komunikaci a potřebnou koordinaci v oblasti koncepční práce i operativně v území. Průvodním jevem může být také jistý překryv aktivit kraje a MAS se související nejednoznačností ve financování některých činností MAS,“ dodal radní Ladislav Valtr.

Následně představil klíčové problematiky přípravy programového období 2021+ se zaměřením na změny v IROP a zástupci MAS vyslechli také informace o dosavadních zkušenostech a krocích Pardubického kraje v oblasti využití prostředků Modernizačního fondu. „Aktuálně máme zadány studie řešení energeticky úsporné obce na území našeho kraje – jde o tvorbu takzvaných demonstrátorů – s cílem zajistit technické podklady pro pilotní ověření projektů podaných v tomto programu.“ Ing. Ladislav Valtr, MBA, současně nabídl MAS možnost dalšího využití odborných konzultací s pracovníky Pardubického kraje (Ing. Milan Vich, energetický manažer). Mgr. Miroslav Smejkal dále představil aktuální výstupy strategického plánování Pardubického kraje: „Je snahou Pardubického kraje identifikovat specifické územní rozdíly (potřeby) v rámci Pardubického kraje a do těchto směřovat koncentrovanější podporu, a to v souladu se Strategií rozvoje Pardubického kraje, která byla aktualizována v září tohoto roku.“ V souladu s těmito principy by měly být vyhlášeny dotační programy Pardubického kraje na přelomu října a listopadu tohoto roku. Ing. Ladislav Valtr, MBA, dále vyzval přítomné MAS, jejichž území spadá do definovaných oblastí se specifickou potřebností zvláštní podpory, aby se ve svých programech v těchto případech snažily hledat synergii s dotačními programy kraje.

V programu dále vystoupil také Miroslav Krčil, DiS., radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství. Ten podal informace o plánované podpoře projektů MAS z Programu obnovy venkova, a to v souladu s aktuálně schválenými Zásadami Pardubického kraje: „Místní akční skupiny mohou aktuálně do konce roku žádat o dotační podporu až 200 000 korun (70% dotace) na projekty rozvoje regionu MAS a projekty na propagaci a podporu prodeje regionálních výrobků,“ uvedl Miroslav Krčil, DiS.

V návaznosti na příspěvek Miroslava Krčila, DiS., vystoupil také zástupce zpracovatele projektu ReSAO (Regionální strategie adaptačních opatření), který představil plánovaná opatření v území jednotlivých MAS a nastínil možnosti zapojení MAS při implementaci opatření v území.

V závěru jednání vystoupila také Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK a představila možnost spolupráce P-PINK a místních akčních skupin při podpoře začínajících podnikatelů v území Pardubického kraje: „Pilotní projekt Akademie začínajícího podnikání (AZP), který byl pilotně odzkoušen na Univerzitě Pardubice, v říjnu startuje v Moravské Třebové.“ Do budoucna by v případě zájmu mohl být tento projekt dostupný ve všech částech kraje.

Na území Pardubického kraje působí 16 místních akčních skupin, z toho 13 zde má své sídlo, 3 zasahují do území pouze okrajově. V rámci zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) řeší různé problémy a potřeby rozvoje území. Svou činností pokrývají 97 % území Pardubického kraje.

Více informací: http://pardubicky.nsmascr.cz/.

Za KS MAS Pardubického kraje

Ing. Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO, z.s.

Zatím máme příjemné babí léto. Přesto se občas stane, že se nám do přírody nechce. Tak proč nezkusit nějakou společenskou, kulturní, vzdělávací nebo sportovní akci? 

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 136.589,20 Kč

Výše dotace: 107.932 Kč

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bylo pořízení nového vybavení, které bude sloužit k volnočasovému vyžití občanů Vysokého Chvojna. Z tohoto důvodu obec nakoupila židle a stoly do spolkové místnosti Mysliveckého spolku Viselce a klubovny Klubu důchodců, které kromě těchto spolků využívá i samotná obec při pořádání vnitřních akcí. Pro pořádání obecních venkovních akcí jako je dětský den nebo loučení s prázdninami, apod. byl pořízen party stan o rozměrech 5x10 m a ozvučovací technika včetně notebooku, externí vypalovačky CD-ROM a mikrofonů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 136.589,20 Kč

Výše dotace: 107.932 Kč

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bylo pořízení nového vybavení, které bude sloužit k volnočasovému vyžití občanů Vysokého Chvojna. Z tohoto důvodu obec nakoupila židle a stoly do spolkové místnosti Mysliveckého spolku Viselce a klubovny Klubu důchodců, které kromě těchto spolků využívá i samotná obec při pořádání vnitřních akcí. Pro pořádání obecních venkovních akcí jako je dětský den nebo loučení s prázdninami, apod. byl pořízen party stan o rozměrech 5x10 m a ozvučovací technika včetně notebooku, externí vypalovačky CD-ROM a mikrofonů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Aleš Erber

Název projektu: Vybavení pro environmentální poradenství 2020

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 140.306,91 Kč

Výše dotace: 52.180 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Erber se věnuje poradenství v oboru lesnictví a agrolesnictví, ale v současnosti rozšiřuje své služby i o další zaměření z oblasti životního prostředí a plánování krajiny. K tomu potřebuje novou techniku a technologie: notebook,venkovní terénní počítač, elektronickou průměrku, elektronický dálkoměr s výškoměrem a sklonoměrem, fotoaparát a program pro zpracování dat. Díky tomu bude moci nabízet environmentální poradenství, zpracování env. projektů či plánů za účelem zvýšení biodiverzity a retence vody v krajině, mapových podkladů a analýz. Žadatel nakoupenou techniku využije i v rámci vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo v rámci výzkumů ve spolupráci s institucemi jako je Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Pardubice nebo Mendelova univerzita v Brně.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Aleš Erber

Název projektu: Vybavení pro environmentální poradenství 2020

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 140.306,91 Kč

Výše dotace: 52.180 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Erber se věnuje poradenství v oboru lesnictví a agrolesnictví, ale v současnosti rozšiřuje své služby i o další zaměření z oblasti životního prostředí a plánování krajiny. K tomu potřebuje novou techniku a technologie: notebook,venkovní terénní počítač, elektronickou průměrku, elektronický dálkoměr s výškoměrem a sklonoměrem, fotoaparát a program pro zpracování dat. Díky tomu bude moci nabízet environmentální poradenství, zpracování env. projektů či plánů za účelem zvýšení biodiverzity a retence vody v krajině, mapových podkladů a analýz. Žadatel nakoupenou techniku využije i v rámci vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo v rámci výzkumů ve spolupráci s institucemi jako je Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Pardubice nebo Mendelova univerzita v Brně.

IROP CZ RO B C RGBVe středu 1.9.2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci vyhlášené výzvy MAS Holicko č.8 - IROP týkající se opatření Bezpečnost silničního provozu.

V rámci této výzvy byla na MAS podána pouze 1 žádost o podporu s požadovanou dotací 1.240.178,37 Kč. Alokace (dotace EU) této výzvy byla taktéž 1.240.178,37 Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu byla zcela vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

Chcete podpořit regionální producenty z Pardubicka? Pak nakoukněte do přiloženého katalogu, kde jsou uvedeny prověřené produkty označené značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt.

V případě, že máte chvilku čas, tak nemusíte jen listovat v katalogu producentů, ale můžete si přečíst i noviny, kde se dozvíte něco o pěstování hub v rodinné firmě pana Václavíka z Dolan, o výrobě knedlíků Kadavý z Vlčí habřiny nebo o kvalitě čerstvého mléka z Ostřetína. Mimo to zde jsou i tipy na výlety po Pardubicku. Stačí pouze otevřít přiložený soubor.

 

Začátek školního roku je tu. Přesto a možná právě i proto je v září na Holicku v plánu "fůra" společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Přijďte se podívat.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - srpen 2021.

Zajímává Vás, co se od jara děje na MASce? Jste zvědaví, co nového se chystá? Pak se podívejte na právě vydaný srpnový zpravodaj, který je ke stažení zde: https://holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html 

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi