Menu

Přihlášení

Newsletter

FICHE

Leader 2007-2013 sobota, 27 říjen 2012

MAS Holicko svou činností usiluje o naplnění Strategie rozvoje území Holicka. Tato strategie je koncentrovanou výsečí prioritních cílů veřejné správy a podnikatelů nejen v zemědělství, které by měly nastartovat udržitelný rozvoj a image holického venkova. Jeho cíle a priority jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů z programu LEADER v rámci následujících 5 Fichí:

 

 

 


FICHE 1 - VOLNÝ ČAS AKTIVNĚ

Fiche je určena pro veřejný sektor (obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve) za účelem obnovy, modernizace, vybavení, výjimečně i novostaveb zařízení (ideálně vícefunkčních) pro kulturu, společenské využití, spolkovou činnost a sport. Cílem je zvýšit možnosti kulturního, společenského a sportovního vyžití a spolkovou činnost pro rostoucí počet obyvatel regionu a zvýšit tak jejich kvalitu života a udržet je zde. 

  


FICHE 2 - ZELENÁ PRO MIKROPODNIKATELE

Jedná se o pobídku nezemědělským podnikatelům kategorie mikropodniku, včetně začínajících, kteří budou upřednostněni. Předmětem fiche jsou investice na přebudování stávajících objektů (rekonstrukce, modernizace, přístavba), event. i novostavby, dále investice do modernizace a pořízení nového vybavení a technologií provozoven mikropodniků. Cílem je zvýšit rozvoj mikropodniků v oblasti drobné výroby a služeb a snížit tak podíl obyvatel dojíždějících za prací do měst mimo region. Drobné podniky na venkově představují většinou zaměstnání pro celé rodiny a Holicko je díky své poloze výjimečné i zajímavým odbytem výrobků a služeb nejen pro místní obyvatele, ale také pro okolní města.

  


FICHE 3 - HOLICKO - KRAJ CEST A EMILA HOLUBA

Fiche je určena pro veřejný sektor (obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, zemědělci a podnikatelé v cestovním ruchu) k doplnění sítě cest, cyklotras a hippostezek, které cíleně propojí místa přírodních zajímavostí, památek a kuriozit a zejména místa agroturistické nabídky. Síť bude doprovázena cílenou drobnou turistickou architekturou a značením tohoto druhu nabídky (odpočívadla, informační tabule, směrovky, dětské prolézačky), v jejímž podtextu bude génius loci Holicka - cestovatel Dr. Emil Holub a také přírodní zajímavosti a památky. Součástí fiche je také obnova a turistické dovybavení památek a turistických zajímavostí regionu. Cílem je zlepšit infrastrukturu pro příměstskou rekreaci a cestovní ruch a v synergii s fichí agroturistických podnikatelských služeb "Venkov - balzám pro města" přivést na Holicko více návštěvníků, kteří zvýší příjmy a zaměstnanost obyvatel venkova.

  


FICHE 4 - VENKOV - BALZÁM PRO MĚSTA

Jedná se o pobídku zemědělským podnikatelům a podnikatelům v cestovním ruchu za účelem vybudování zařízení pro nabídku agroturistických služeb (ubytování v soukromí, agropenzion, práce na statku, občerstvení, ukázka výroby a prodej místních produktů, jízda na koni, rodinný pivovar apod.). Cílem je rozšířit nabídku agroturistických služeb v regionu na síti cíleně propagovaných venkovských tras a přilákat tak do území více návštěvníků, kteří rozšíří příjmy zejména zemědělských podnikatelů a vytvoří nové pracovní příležitosti nejen pro jejich rodiny. 

  


FICHE 5 - LES A PŘÍRODA PRO LIDI

Předmětem fiche je umožnit vlastníkům a subjektům hospodařícím v lese a přírodních chráněných lokalitách a zajímavých územích, usměrnění a zatraktivnění jeho rekreačního využití v koordinaci s hospodářským využitím lesa. Podporováno bude značení a úprava cest a výstavba doplňkové architektury a odpočívadel (tělocvičny v přírodě, informační a naučné tabule, rozvoj arboreta, farmářský koutek atd.). To vše v návaznosti na síť fiche Holicko - kraj cest a Emila Holuba a na síť agroturistikách služeb Venkov - balzám pro města. Cílem je zpřístupnit a zatraktivnit obrovskou lesní plochu návštěvníkům jako cíl výletů, procházek, regenerace sil a poučení.

Naposledy změněno 25. 11. 2015