Menu

Přihlášení

Newsletter

VZNIK MAS HOLICKO

O nás středa, 10 říjen 2012

Místní akční skupina Holicko, o.p.s. (MAS Holicko) byla založena v květnu 2006 za účelem rozvoje regionu,

Území MAS Holicka je součástí Pardubického kraje. Na rozloze 224,27 km2 žije bezmála 17 tis. obyvatel. Region má velmi dobrou polohu v blízkosti dvou velkých krajských měst Hradce Králové a Pardubic, které tvoří z Holicka jedinečné místo pro bydlení, drobné podnikání a příměstskou rekreaci. Územím vedou různé značené stezky pro pěší i cyklistické výlety s nenáročným terénem. Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky, které jsou sice místního významu, ale svým charakterem přispívají k rekreační přitažlivosti regionu. Holicko je především spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil světu a Evropě život na Černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.

Vlastní proces založení právnické osoby byl dlouhodobější. První jednání a utváření MAS Holicko o.p.s. začalo v průběhu léta 2006. Vytvoření a projednání jeho statutu – stanov, vč. ustavení všech povinných orgánů pro fungování právní formy o.p.s., bylo završeno podpisem zakladatelské smlouvy dne 27. 11. 2006. Vlastní zápis do Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, do oddílu O, vložky 148, se uskutečnil dne 22. 3. 2007.

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Holicka, a to nejen na úrovni obcí, ale i na základě zapojení dalších subjektů regionu jako jsou podnikatelé, neziskové organizace a aktivní občané. Jejím hlavním cílem je rozvíjet region prostřednictvím podpory projektů, které vybírají právě lidé, kteří v regionu žijí, kteří jej znají a vědí, co region potřebuje.

Níže jsou vyjmenované obecně prospěšné služby poskytované MAS Holicko:

1) Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie regionu, jejímž jednotícím tématem a cílem je zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů a podnikatelského potenciálu.

2) V rámci přijaté strategie rozvoje regionu motivovat vznik rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí:

 1. obnova zdevastovaných částí krajiny,
 2. obnova hrází a čištění vodních ploch,
 3. budování kanalizací a čistíren odpadních vod,
 4. obnova a udržování kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, péče o tradice a kulturní dědictví,
 5. součinnost s domácími a zahraničními podnikatelskými subjekty majícími vztah k regionu zejména s ohledem na nalezení nových investorů,
 6. obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, sportoviště, tábořiště, restaurace, ubytování),
 7. stavební, technologické a strojové vybavení k pěstování a využívání obnovitelných zdrojů energie,
 8. meziregionální nebo mezinárodní spolupráce v dohodnutých oblastech,
 9. obnova a údržba budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie, zapojování do informačních sítí, podpora nových trendů rozvoje bydlení,
 10. podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí,
 11. dlouhodobá a koncepční podpora multifunkčního zemědělství v souladu s ochranou životního prostředí,
 12. podpora projektů vedoucích k dosažení lepší dopravní infrastruktury regionu,
 13. zdravotnické služby, sociální služby, doživotní vzdělávání, regenerace a sport pro všechny,
 14. podpora tvorby nových způsobů a produktů ekonomického a turistického využití regionu včetně jejich propagace,
 15. tvorba nových pracovních míst a příležitostí,
 16. služby při financování projektů,
 17. komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu.

3) Stanovení, koordinace a zveřejňování výzev pro předkládání projektů.

4) Hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu.

5) Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu LEADER určených Mze ČR a upřesněných ve Strategii programu LEADER MAS Holicko.

6) Evidence a monitorování realizace a schválených projektů.

7) Zřízení a provoz organizační struktury, která bude schopna plnit výše uvedené činnosti.

8) Podnikatelské aktivity na území působnosti MAS Holicko, o.p.s. i mimo něj, jejichž zisk bude využit opět k rozvoji regionu:

 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona.
Naposledy změněno 25. 11. 2015